Новини

<< Всички новини

[22.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустфа Мохамедов Менков и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Шефкет Бекташ чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-173/20.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.37.18 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „РАЗКОЛ“, с площ от 1313 кв.м. /хиляда триста и тринадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 037018, при съседи за поземления имот: 62640.37.48, 62640.37.34, 62640.37.19, 62640.37.17, 62640.37.10.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ