Новини

<< Всички новини

[22.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсеин Караюсеинов и всички заинтересовани лица, че на 20.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Емурла Караюсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-172/20.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 104 (сто и четири) от квартал 8 /осем/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 900 /деветстотин/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ III /трети/ с площ от 1060 /хиляда и шестдесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 48 /четиридесет и осем/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ