Новини

<< Всички новини

[20.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Василка Миленкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-171/19.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       382/742 (триста осемдесет и два върху седемстотин четиридесет и две) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IX /девети/, заснет като имот с планоснимачен номер 474 /четиристотин седемдесет и четири/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 742 /седемстотин четиридесет и два/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ