Новини

<< Всички новини

[22.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хайдар Ибраимов Решидов и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Сейхан Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-174/21.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.2.20 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка две точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дъбница, местност „ДЕРЕЛЕР“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 393 /триста деветдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 002020, при граници и съседи на имота по скица: 24267.2.21, 24267.2.18, 24267.2.83, 24267.2.41, 24267.2.81.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ