Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Али Неджипов Османчев и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Шукри Османчев и Фатма Османчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-180/12.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

404/575 (четиристотин и четири върху петстотин седемдесет и пет) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 618 /шестстотин и осемнадесет/ от квартал 26 /двадесет и шести/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №353/2023 г.  на Кмета на общината, с площ за имота от 575 /петстотин седемдесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ VIII /осми/ с площ от 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м., в УПИ /парцел/ IX /девети/ с площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м. попадащи извън регулация.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ