Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Арун Хасимов Мурадов и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Бейе Феим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-181/12.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.17.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемнадесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 8645 /осем хиляди шестотин четирдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 017004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.17.9, 77222.17.10, 77222.17.5, 77222.17.165, 77222.17.3.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.22 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2896 /две хиляди осемстотин деветдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 020022, при граници и съседи на имота по скица: 77222.20.40, 77222.20.23, 77222.20.15, 77222.20.19.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.17 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ДЕРЕ АРАСИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 495 /четиристотин деветдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 025017, при граници и съседи на имота по скица: 77222.25.16, 77222.25.13, 77222.25.12, 77222.25.18, 77222.25.30.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.24  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1455 /хиляда четиристотин петдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 038024, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.23, 77222.38.40, 77222.38.25, 77222.38.91, 77222.38.22.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.50.6  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 7994 /седем хиляди деветстотин деветдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план:  050006, при граници и съседи на имота по скица: 77222.50.8, 77222.50.15, 77222.50.16, 77222.50.5, 77222.50.57.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.55.25  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1043 /хиляда и четирдесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 055025, при граници и съседи на имота по скица: 77222.55.21, 77222.55.26, 77222.55.3, 77222.55.4, 77222.55.5, 77222.55.24.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.58.44  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и осем точка четирдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „БУНАРДЖИК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 965 /деветстотин шестдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 058044, при граници и съседи на имота по скица: 77222.58.45, 77222.58.27, 77222.58.43, 77222.58.42, 77222.58.34.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.128.14  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и осем точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „АЗМАКА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 950 /деветстотин и петдесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 128014, при граници и съседи на имота по скица: 24267.128.16, 24267.128.29, 24267.128.13, 24267.128.3, 24267.12.2, 24267.128.15

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ