Новини

<< Всички новини

[17.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Ибраим Хасанов и всички заинтересовани лица, че на 12.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мурад Касабали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-182/12.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.53.7 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и три точка седем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ЧУЧУРИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 475/четиристотин седемдесет и пет/  квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: пета, номер по предходен план: 053007, при съседи по скица: 20331.53.14, 20331.53.8, 20331.54.163, 20331.53.6.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ