Новини

<< Всички новини

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ BG05FMOP001-03.02

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по операция 3: “Осигуряване на топъл обяд” с Бенефициент Община Гърмен.

Общата стойност на проекта е 22 137,50 лв.

Храната – супа, основно ястие и хляб ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж с. Марчево и ще се предоставя на общо 70 потребители в работните дни от седмицата в периода от 14 Ноември 2016 г. до 30 април 2017 г. На хората, които се придвижват трудно, общината ще доставя храната по домовете.

Целевите групи по проекта са:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за възможностите за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. към Агенция за социално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица . Община Гърмен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”

<< Всички новини | << АРХИВ