Новини

<< Всички новини

[19.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Димитров Върбанов, Манол Тодоров Манолев, Стоян Тодоров Манолев, Костадин Атанасов Стамболиев и всички заинтересовани лица, че на 17.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Христина Стамболиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-189/17.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.36.25 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО„, с площ от 119  кв.м. /сто и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 036025 /тридесет и шест хиляди двадесет и пет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 53326.36.30, 53326.36.24, 53326.36.195, 53326.36.26;

  2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.36.24 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с.Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО„, с площ от 108  кв.м. /сто и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 036024 /тридесет и шест хиляди двадесет и четири/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 53326.36.30, 53326.36.31, 53326.36.23, 53326.36.195, 53326.36.25;

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.36.23 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО„, с площ от 141 кв.м. /сто четиридесет и едно квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 036023 /тридесет и шест хиляди двадесет и три/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 53326.36.30, 53326.36.31, 53326.36.22, 53326.36.195, 53326.36.24;

   4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.33.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Огняново, местност „БАШНИЦА„, с площ от 530  кв.м. /петстотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята:5 /пета/, с номер по предходен план: 033001 /тридесет и три хиляди и едно/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 53326.33.525, 53326.33.2, 53326.33.3, 53326.34.525, 53326.500.23;

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ