Новини

<< Всички новини

[20.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Ибраим Митуш всички заинтересовани лица, че на 19.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Елян Метуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-193/19.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XI /единадесет/, отреден за имот с планоснимачен номер 247 /двеста четиридесет и седем/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №11/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1000 /хиляда/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ