Новини

<< Всички новини

[31.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Рамиз Караилиев, Сафие Караилиева и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Красимир Караилиев и Силвия Караилиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-196/26.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XXVIII /двадесет и осми/ с планоснимачен номер 114 /сто и четиринадесет/ от квартал 4 /четвърти/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №1563/1935 г.,  Заповед №1564/1935 г. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 424 /четиристотин двадесет и четири/кв.м. 

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ