Новини

<< Всички новини

[31.07.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мина Чудомирова Чолакова и всички заинтересовани лица, че на 27.07.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Росица Капсъзова, Сергей Чолаков и Филип Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-198/27.07.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра, находяща се в северозападната част на УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VIII /осми/, отреден за имот с планоснимачен номер 151 (сто петдесет и едно) от квартал 27 /двадесет и седми/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ