Новини

<< Всички новини

[04.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Ахмедов Соленков и всички заинтересовани лица, че на 04.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Зейнепа Соленкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-200/04.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VI /шести/ с планоснимачен номер 374 /триста седемдесет и четири/ от квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1993 г. и  Заповед №1564/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 564 /петстотин шестдесет и четири/кв.м.,ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 107 /сто и седем/  кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ