Новини

<< Всички новини

[08.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Мустафа Исмаилов Османчаушев и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Ферад Чаушев и Ася Чаушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-203/07.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/5 (една пета) идеална част или 1769/8848 /хиляда седемстотин шестдесет и девет от осем хиляди осемстотин четиридесет и осем/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.31.1 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЖЕРУТЕКА“, с площ за имота от 8848 /осем хиляди осемстотин четиридесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 031001, при граници и съседи на имота по скица: 20331.31.43, 20331.31.51, 20331.31.23, 20331.22.125.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ