Новини

<< Всички новини

[08.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Георги Праматарскии и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Велин Агов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-201/07.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 371 /триста седемдесет и едно/ от квартал 30 /тридесет/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и  Заповед №4948/1932 г. и двете на ОНС, с площ за имота от 1665 /хиляда шестстотин шестдесет и пет/кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ VIII /осми/ с планоснимачен номер 370 /триста и седемдесет/ от квартал 30 /тридесет/ с площ от 110 /сто и десет/ кв.м., в УПИ /парцел/ IX /девети/ с планоснимачен номер 371 /триста седемдесет и едно/ от квартал 30 /тридесет/ с площ от 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м., в УПИ /парцел/ X /десети/ с планоснимачен номер 371 /триста седемдесет и едно/ от квартал 30 /тридесет/ с площ от 765 /седемстотин шестдесет и пет/ кв.м. и в улица /нереализирана/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ