Новини

<< Всички новини

[14.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Идриз Алиев Хаджиалиев и всички заинтересовани лица, че на 11.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Джевдет  Хаджиалиев и Орхан Хаджиали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-208/11.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 457 /четиристотин петдесет и седем/ от квартал 6 /шести/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на ОНС и изменен със  Заповед №361/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1352 /хиляда триста петдесет и два/кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ