Новини

<< Всички новини

[15.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Амза Неджип Близнак и всички заинтересовани лица, че на 15.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Ерхан Шериф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-212/15.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40138.13.8 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка тринадесет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „НОВА ЧЕШМА“, с площ за имота от 2969 /две хиляди деветстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: осма, номер по предходен план: 013008, при граници и съседи на имота по скица: 40138.12.229, 40138.13.9, 40138.13.6, 40,138.13.7.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ