Новини

<< Всички новини

[28.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се и всички заинтересовани Лина Герова и всички заинтересовани лица, че на 21.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Светлана Михайлова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-214/21.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.21.88 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и едно точка осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОСТЯНЕ“, с площ за имота от 1000 /хиляда/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 021088, при граници и съседи на имота по скица: 53326.21.312, 53326.21.67, 53326.21.75, 53326.21.83.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ