Новини

<< Всички новини

[28.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Любен Костадинов Диклиев и всички заинтересовани лица, че на 21.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Костадин Диклиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-215/21.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

93/319 (деветдесет и три от триста и деветнадесет) идеални части отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ III /трети/ отреден за имот с планоснимачен номер 90 /деветдесет/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №10/1998 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 319 /триста и деветнадесет/кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ