Новини

<< Всички новини

[28.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Любен Вангелов Върбанов и всички заинтересовани лица, че на 22.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Надка Базунчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-216/22.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

2/8 (две осми) идеални части от ½ (една втора) идеална част отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIX /деветнадесети/ отреден за имот с планоснимачен номер 112 /сто и дванадесет/ от квартал 17 /седемнадесети/ по плана на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1/1993 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 743 /седемстотин четиридесет и три/кв.м., ведно с построената в южната част на описания имот ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и ведно с построената в югоизточната част на същия имот, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ