Новини

<< Всички новини

[29.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Асан Османов Демиров и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Асан Демиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-217/23.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ отреден за имот с планоснимачен номер 22 /двадесет и втори/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. и Заповед №450/2015 г.  на Кмета на общината, с площ за парцела от 480 /четиристотин и осемдесет/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ