Новини

<< Всички новини

[29.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се и всички заинтересовани Исуф Исуфов Пиргов и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Искра Пиргова, Илко Пиргов и Димитър Пиргов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-220/25.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   3/5 (три пети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54184.35.22 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка тридесет и пет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР засягащо имота е от 18.08.2023 г. местност „МАЧИЩА“, с площ за имота от 2514 /две хиляди петстотин и четиринадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета, номер по предходен план: 035022, при граници и съседи на имота по скица: 54184.35.21, 54184.35.23, 54184.35.24, 54184.35.27, 54184.35.20, 54184.35.19, 54184.35.17, 54184.35.15, 54184.35.16.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ