Новини

<< Всички новини

[30.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Юсеин Асанов, Неджип Бошнаков, Димитър Комитов, Димитър Петков и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Димитър Стамболиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-221/25.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.4.33 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка четири точка тридесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „АРАПКА“, с площ от 4747 (четири хиляди седемстотин четиридесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 004033 (нула, нула, четири хиляди  тридесет и три), при граници и съседи: 77222.4.37, 77222.4.36, 77222.4.35, 77222.4.34, 77222.4.129, 77222.4.30, 77222.4.31, 77222.4.32;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.9.1 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка девет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ЕНМИШ КАВАК“, с площ от 2623 (две хиляди шестстотин двадесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 009001 (нула, нула, девет хиляди и едно), при граници и съседи: 77222.9.2, 77222.9.4, 77222.50.214, 77222.8.213;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.32 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка тридесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „КАВАКЛЪК“, с площ от 773 (седемстотин седемдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 020032 (нула, двадесет хиляди тридесет и две), при граници и съседи: 77222.20.23, 77222.20.33, 77222.20.41, 77222.20.15;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.28.10 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „КАРААЧЛЪК“, с площ от 4846 (четири хиляди осемстотин четиридесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 028010 (нула, двадесет и осем хиляди и десет), при граници и съседи: 77222.28.11, 77222.28.15, 77222.28.16, 77222.28.17, 77222.28.18, 77222.28.9, 77222.28.181;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.36.10 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и шест точка десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ЧЕШМЕДЖИК/БАПА“, с площ от 2909 (две хиляди деветстотин и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 036010 (нула, тридесет и шест хиляда и десет), при граници и съседи: 77222.36.186, 77222.36.167, 77222.36.12, 77222.36.11, 77222.36.8, 77222.36.9;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.50 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка петдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ЕНИЛЪК“, с площ от 966 (деветстотин шестдесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 038050 (нула, тридесет и осем хиляди и петдесет), при граници и съседи: 77222.38.51, 77222.38.89, 77222.38.192, 77222.38.49;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.27 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка двадесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ВАЛТА“, с площ от 1269 (хиляда двеста шестдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 040027 (нула, четиридесет хиляди и двадесет и седем), при граници и съседи: 77222.40.26, 77222.40.75, 77222.40.28, 77222.40.77, 77222.40.78;

 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.52.12 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и две точка дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „КАРААЧЛЪК“, с площ от 3000 (три хиляди) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 052012 (нула, петдесет и две хиляда и дванадесет), при граници и съседи: 77222.52.13, 77222.52.4, 77222.52.11, 77222.52.249;

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.52.16 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и две точка шестнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „КАРААЧЛЪК“, с площ от 7138 (седем хиляди сто тридесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 052016 (нула, петдесет и две хиляди и шестнадесет), при граници и съседи: 77222.52.114, 77222.52.15, 77222.55.209, 77222.52.17;

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.53.26 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и три точка двадесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „АРМУТЛУК“, с площ от 386 (триста осемдесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 053026 (нула, петдесет и три хиляда и двадесет и шест), при граници и съседи: 77222.53.27, 77222.55.209, 77222.53.24;

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.56.6 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и шест точка шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „КАРААЧЛЪК“, с площ от 1421 (хиляда четиристотин двадесет и един) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 056006 (нула, петдесет и шест хиляди и шест), при граници и съседи: 77222.55.209, 77222.56.3, 77222.55.113, 77222.56.13;

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.58.7 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и осем точка седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „БУНАРДЖИК“, с площ от 2945 (две хиляди деветстотин четиридесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 058007 (нула, петдесет и осем хиляда и седем), при граници и съседи: 77222.58.13, 77222.58.15, 77222.59.238, 77222.58.6, 77222.58.5, 77222.58.8, 77222.58.9, 77222.58.10;

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.58.25 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и осем точка двадесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „БУНАРДЖИК“, с площ от 281 (двеста осемдесет и един) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 058025 (нула, петдесет и осем хиляди двадесет и пет), при граници и съседи: 77222.58.24, 77222.58.26, 77222.59.238;

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.28 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка двадесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ от 339 (триста тридесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 059028 (нула, петдесет и девет хиляди двадесет и осем), при граници и съседи: 77222.59.27, 77222.59.16, 77222.59.238;

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.64.10 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 4782 (четири хиляди седемстотин осемдесет и две) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 064010 (нула, шестдесет и четири хиляди и десет), при граници и съседи: 77222.63.107, 77222.64.14, 77222.64.8, 77222.64.9;

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.67.13 (седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и седем точка тринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, находящ се в местността „ХВОЙНАЛЪК“, с площ от 3995 (три хиляди деветстотин деветдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 067013 (нула, шестдесет и седем хиляда и тринадесет), при граници и съседи: 77222.67.116, 77222.67.7, 77222.67.14, 77222.67.12, 77222.67.176.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ