Новини

<< Всички новини

[31.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Атидже Капитанова и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Асен Капитанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-222/30.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ квадратни метра, построена на основание отстъпено право на строеж в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/, имот с планоснимачен номер 172 /сто седемедесет и две/ от квартал 18 /осемнадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №470/1969 г. на Кмета на общината, целия с площ от 590 /петстотин и деветдесет/кв.м., ведно с изградената в същия урегулиран поземлен имот МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

 

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ