Новини

<< Всички новини

[01.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Назим Мехмедов Мухтаров и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Назим Мухтар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-223/31.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.7 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5005 /пет хиляди и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7  /седма/, номер по предходен план: 059007, при граници и съседи на имота по скица: 77222.58.115, 77222.59.8, 77222.59.4, 77222.59.5, 77222.59.6, 77222.59.183.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ