Новини

<< Всички новини

[04.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Мустафа Робов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-226/01.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XXII /двадесет и втори/ с планоснимачен номер 509 /петстотин и девет/ от квартал 35 /тридесет и пети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №578/2023 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 198 /сто деветдесет и осем/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ