Новини

<< Всички новини

[12.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Божидар Георгиев Джанеков, Стоян Георгиев Сомов и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

  Производството е по инициатива на Кемал Фазли  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-227/12.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.72.6 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет и две точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛОЗЯТА“, с площ за имота от 1524 /хиляда петстотин двадесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 072006, при граници и съседи на имота по скица: 77222.72.8, 77222.72.100, 77222.72.16, 77222.72.5, 77222.72.7;

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор40138.16.7 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка шестнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МАВО“, с площ за имота от 1477 /хиляда четиристотин седемдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 016007, при граници и съседи на имота по скица: 40138.16.82, 40138.16.4, 40138.16.8, 40138.16.10, 40138.16.6, 40138.16.5.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ