Новини

<< Всички новини

[13.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“ и  отдел  „ПЕСТСУХД“,  обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Ангел Димитров Делчев, Илия Ангелов Делчев и всички заинтересовани лица, че на 13.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Гюрга Ивановска  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-229/13.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор43606.1.48 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка едно точка четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „РОГА“, с площ за имота от 2078 /две хиляди седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 001048, при граници и съседи на имота по скица: 43606.1.44, 43606.1.45, 43606.1.49, 43606.1.50, 43606.146.6, 43606.1.47, 43606.1.60, 43606.1.43;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор43606.10.208 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка десет точка двеста и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МЕНКОВЕЦ“, с площ за имота от 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 010208, при граници и съседи на имота по скица: 43606.10.213, 43606.10.207, 43606.10.209, 43606.10.122, 43606.10.120;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор43606.6.89 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка осемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СВЕТИ СПАС“, с площ за имота от 8523 /осем хиляди петстотин двадесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 006089, при граници и съседи на имота по скица: 43606.6.88, 43606.6.91, 43606.6.90, 20331.737.241, 43606.6.143;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор43606.9.540 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка петстотин и четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 101 /сто и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 009540, при граници и съседи на имота по скица: 43606.9.539, 43606.9.521, 43606.9.541, 43606.9.545;

        5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор43606.9.559 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка петстотин петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 009559, при граници и съседи на имота по скица: 43606.9.637, 43606.9.561, 43606.9.558, 43606.9.278;

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.77.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и седем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КУРИ ЧАИР“, с площ за имота от 896 /осемстотин деветдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 077017, при граници и съседи на имота по скица: 24267.77.26, 24267.77.20, 24267.77.18, 24267.77.16, 24267.77.30;

        7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.48.10 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и осем точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ХВОСТЯНСКИ ОРМАН“, с площ за имота от 5710 /пет хиляди седемстотин и десет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 048010, при граници и съседи на имота по скица: 77222.48.5, 77222.48.217, 77222.48.9, 24267.131.391, 24267.131.40, 24267.131.471, 24267.131.45;

        8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.47.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и седем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АЙВАЗ ТУМБА“, с площ за имота от 1428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 047007, при граници и съседи на имота по скица: 24267.47.14, 24267.10.443, 24267.47.9, 24267.47.6, 24267.46.276;

         9. ¾ (три четвърти) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IV /четвърти/ отреден за имот с планоснимачен номер 392 /триста деветдесет и две/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на ОбНС, с площ за урегулирания поземлен имот от 690 /шестстотин и деветдесет/кв.м., ведно с построената в същия имот ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 53 /петдесет и три/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

   

<< Всички новини | << АРХИВ