Новини

<< Всички новини

[18.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Арнаутков и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Георги Кишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-230/15.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с планоснимачен номер 266 /двеста шестдесет и шест/ от квартал 18 /осемнадесети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №358/1932 г. и  изменен със Заповед №4948/1932 г. и двете на ОНС, с площ за имота от 330 /триста и тридесет/кв.м., който имот участва в образуването на урегулиран поземлен имот /парцел/ XI /единадесети/, имот с планоснимачен номер 266 /двеста шестдесет и шест/ от квартал 18 /осемнадесети/ по плана на селото, с площ за целия парцел от 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ