Новини

<< Всички новини

[18.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Али Асанов Кадиев и всички заинтересовани лица, че на 18.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Доан Кади  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-231/18.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.135.33 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и пет точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАШОЛАР“, с площ за имота от 950 /деветстотин и петдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 135033, при граници и съседи на имота по скица: 24267.135.32, 24267.130.404, 24267.135.34, 24267.135.35;

     ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.138.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и осем точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАШОЛАР НАД ПЪТЯ“, с площ за имота от 710 /седемстотин и десет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 138013, при граници и съседи на имота по скица: 24267.138.15, 24267.138.16, 24267.138.12, 24267.138.11, 24267.138.54, 24267.138.3, 24267.138.14.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ