Новини

<< Всички новини

[25.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за    заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Феим Идризов Тахиров и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Феим Аки и Аджер Аки чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-238/21.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ V /пети/, имот с планоснимачен номер 157 /сто петдесет и седем/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., ведно с построента в имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ