Новини

<< Всички новини

[06.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Георги Ушев и Надка Ушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-250/06.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ V /пети/ с планоснимачен номер 374 /триста седемдесет и четири/ от квартал 53 /петдесет и три/ по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1055 /хиляда петдесет и пет/кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ