Новини

<< Всички новини

[10.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Васил Петров Петканин и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Марийка Лулина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-252/10.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3 (една трета) идеална част от поземлен имот с планоснимачен номер 256 /двеста петдесет и шест/ от квартал 47 /четиридесет и седем/ по план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г. на Кмета на общината,  с площ за имота от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 255 /двеста петдесет и пет/ и имот с планоснимачен номер 828 /осемстотин двадесет и осем/ участва в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VII /седми/ от квартал 47 /четиридесет и седем/ по действащия план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от построента в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ