Новини

<< Всички новини

[16.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Игнатов Щерев и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Зорка Пиринлиева, Аксиния Костадинова и Боян Кирицов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-260/16.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 426 /четиристотин двадесет и шест/ от квартал 70 /седемдесети/ по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 640 /шестстотин и четиридесет/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ