Новини

<< Всички новини

[08.05.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

     Уведомяват се наследниците на Атанас Илиев Киричев, Илия Атанасов Киричев, Иван Атанасов Киричев и всички заинтересовани лица, че на 04.05.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

     Производството е по инициатива на Атанас Илиев Киричев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-67/04.05.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. УПИ – парцел IX (девети), пл. №126 от кв. 12 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен, с площ за имота 300 кв. м;

2. Поземлен имот с пл. №325, от кв. 15 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен, с площ за имота от 25 кв. м.

3. Поземлен имот с пл. №326 от кв. 15 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен, с площ за имота от 143 кв. м.

4. Поземлен имот с пл. №328 от кв. 15 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен, с площ за имота от 50 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ