Новини

<< Всички новини

[26.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Ахмед Сюлейманов Шарков и всички заинтересовани лица, че на 26.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Кадрин Манчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-269/26.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.8.163 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка сто шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОРИЯТА“, с площ за имота от 363 /триста шестдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 008163, при граници и съседи на имота по скица: 43606.8.109, 43606.8.161;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16763.19.104 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка деветнадесет точка сто и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛИВАДЕ“, с площ за имота от 2512 /две хиляди петстотин и дванадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота по скица: 16763.19.73, 16763.19.38, 16763.10.41.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ