Новини

<< Всички новини

[31.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Януз Ахмедов Лекин и всички заинтересовани лица, че на 30.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Фикрет Лекин, Кезим Лекин и Азим Лекин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-271/30.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 648 /шестстотин четиридесет и осем/ от квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г., Заповед №681/2023 г. и  Заповед №741/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 45 /четиридесет и пет/ кв.м., който имот ведно с поземлени имоти с планоснимачни номера 646 /шестстотин четиридесет и шест/, 647 /шестстотин четиридесет и седем/ и 649 /шестстотин четиридесет и девет/ участва в образуването на УПИ /парцел/ III /трети/ от кв. 37 /тридесет и седми/.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ