Новини

<< Всички новини

[03.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Розка Петканина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-273/03.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        2/3 (идеални части) от ГАРАЖ със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м., построен върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с планоснимачен номер 256 /двеста петдесет и шест/ от квартал 47 /четиридесет и седем/  с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., за който имот ведно с имот с планоснимачен номер 255 /двеста петдесет и пет/ и имот с планоснимачен номер 828 /осемстотин двадесет и осем/ е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VII /седми/ от квартал 47 /четиридесет и седем/ по действащия план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ