Новини

<< Всички новини

[15.05.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Преустройство и промяна предназначението на фурна в малко предприятие за преработка на червени меса от домашни копитни животни“, находящ се в УПИ V, кв. 14 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ