Новини

<< Всички новини

[20.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Алия Мустафов Беев и всички заинтересовани лица, че на 20.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Росица Беева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-279/20.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54184.66.119 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка шестдесет и шест точка сто и деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „УМАТА “, с площ за имота от 740 /седемстотин и четиридесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 066119, при граници и съседи на имота по скица: 54184.66.118, 54184.66.120, 54184.66.243, 54184.66.121, 54184.66.247.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ