Новини

<< Всички новини

[22.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Борис Соколов Воденичаров и всички заинтересовани лица, че на 21.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

       Производството е по инициатива на Любка Шопова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-281/21.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.1.18 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка едно точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДЕРЕЛЕР“, с площ за имота от 1447 /хиляда четиристотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 001018, при граници и съседи на имота по скица: 24267.1.24, 24267.1.20, 24267.1.19, 24267.1.9;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.7.12 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седем точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 1001 /хиляда и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 007012, при граници и съседи на имота по скица: 24267.7.3, 24267.7.9, 24267.7.21;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.40.20 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МУРТНИЦА“, с площ за имота от 946 /деветстотин четиридесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 040020, при граници и съседи на имота по скица: 24267.40.259, 24267.40.19, 24267.40.11, 24267.40.10, 24267.40.21;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.122.18 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и две точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за имота от 854 /осемстотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 122018, при граници и съседи на имота по скица: 24267.122.69, 24267.122.17,  24267.122.11, 24267.122.10, 24267.122.19;

       5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.131.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и едно точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ за имота от 761 /седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 131017, при граници и съседи на имота по скица: 24267.131.46, 24267.131.16,  24267.131.5, 24267.131.18;

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.57.25 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и седем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧУЧУРИТЕ /О/“, с площ за имота от 954 /деветстотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 057025, при граници и съседи на имота по скица: 20331.57.24, 20331.57.18, 20331.57.17, 20331.57.19, 20331.68.185.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ