Новини

<< Всички новини

[24.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола Иванов Шарков и всички заинтересовани лица, че на 23.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Стоичка Попниколова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-282/23.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 102 /сто и две/ от квартал 6 /шести/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 16/1933 г. и изменен със Заповед №690/1933 г., двете на ОНС, с площ за парцела от 1210 /хиляда двеста и десет/ кв.м.

    2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/  III /трети/ с планоснимачен номер 102 /сто и две/ от квартал 6 /шести/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 16/1933 г. и изменен със Заповед №690/1933 г., двете на ОНС, с площ за парцела от 1216 /хиляда двеста и шестнадесет/ кв.м.

    3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/  IV /четвърти/ с планоснимачен номер 102 /сто и две/ от квартал 6 /шести/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 16/1933 г. и изменен със Заповед №690/1933 г., двете на ОНС, с площ за парцела от 1779 /хиляда седемстотин седемдесет и девет/ кв.м.  

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ