Новини

<< Всички новини

[24.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Ахмед Еминков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-284/24.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XVI /шестнадесети/ с планоснимачен номер 108 /сто и осем/ от квартал 4 /четвърти/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г., Заповед №1564/1935 г. и Заповед №736/2023 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 1613 /хиляда шестстотин и тринадесет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ XVI /шестнадесети/ с площ от 1568 /хиляда петстотин шестдесет и осем/ кв.м. и с 45 /четиридесет и пет/ кв.м. в улица.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ