Новини

<< Всички новини

[27.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Сафие Мемишева, Кязим Мемишев и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мемиш Мемиш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-285/27.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.54.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и четири точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 2“, с площ за имота от 287 /двеста осемдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 054002, при граници и съседи на имота по скица: 24267.54.4, 24267.54.3, 24267.118.301, 24267.54.1;

   2. 261/761 (двеста шестдесет и една от седемстотин шестдесет и една) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.54.3 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и четири точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 2“, с площ за имота от 761 /седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 054003, при граници и съседи на имота по скица: 24267.54.4, 24267.54.293, 24267.77.299, 24267.118.301, 24267.11.279, 24267.54.2.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ