Новини

<< Всички новини

[29.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Салиев Табанлийски и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Салих Табанли и Кадифа Табанли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-287/29.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 70 /седемдесет/ от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на ОбНС и Заповед №488/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 639 /шестстотин тридесет и девет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ VIII /осми/ с планоснимачени номера 69 /шестдесет и девет/, 570 /петстотин и седемдесет/ с площ от 90 /деветдесет/ кв.м., в УПИ /парцел/ III /трети/  с планоснимачени номер 67 /шестдесет и седем/ с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м. и в УПИ /парцел/ VII /седми/ с планоснимачен номер 70 /седемдесет/ с площ от 521 /петстотин двадесет и един/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ