Новини

<< Всички новини

[04.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджип Шефиков Мутаджиков и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Добринка Лекина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-290/04.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 166 /сто шестдесет и шест/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г., Заповед №164/2023 г., Заповед №195/2023 г. и трите на Кмета на общината, с площ за имота от 112 /сто и дванадесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 167 /сто шестдесет и седем/ участва в образуването на УПИ /парцел/ V /пети/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на селото, с площ за целия парцел от 308 /триста и осем/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ