Новини

<< Всички новини

[05.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Фикра Скендерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-292/05.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      171/951 (сто седемдесет и едно от деветстотин петдесет и една) идеални части отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 405 /четиристотин и пет/ от квартал 27 /двадесет и седми/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г., Заповед №1564/1935 г., Заповед №721/2023 г. и трите на Кмета на общината, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ кв.м., които идеални части съответстват на правата на имот с планоснимачен номер 405 /четиристотин и пет/ от квартал 27 /двадесет и седми/ в УПИ /парцел/ IX /девети/ с планоснимачен номер 406 /четиристотин и шест/ от квартал 27 /двадесет и седми/ и в УПИ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 404 /четиристотин и четири/ от квартал 27 /двадесет и седми/, ведно с построената в имота МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ