Новини

<< Всички новини

[11.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Костадин Ангелов Милев и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Илия Марчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-298/11.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.51.37 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петдесет и едно точка тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОРИЯТА“, с площ за имота от 5477 /пет хиляди четиристотин седемдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 51.4, при граници и съседи на имота по скица: 47408.51.16, 47408.51.14, 47408.51.6, 47408.51.4, 47408.48.9, 47408.51.36, 47408.51.3, 47408.51.2, 47408.51.15.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ