Новини

<< Всички новини

[13.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Георги Василев Боздев и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Георги Боздев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-301/13.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.7.79 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седем точка седемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПУШОВЕЦ“, с площ за имота от 2741 /две хиляди седемстотин четиридесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 007079, при граници и съседи на имота по скица: 53326.8.188, 53326.7.10, 53326.7.9;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.19.61 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка деветнадесет точка шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕЛОВИЦА“, с площ за имота от 695 /шестстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 019061, при граници и съседи на имота по скица: 53326.19.62, 53326.19.87, 53326.19.88; 53326.19.89, 53326.19.60, 53326.19.32;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.21.82 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и едно точка осемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ГРОБЕТО“, с площ за имота от 499 /четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 021082, при граници и съседи на имота по скица: 53326.21.83, 53326.21.312, 53326.21.75; 53326.21.59;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.118.16 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и осемнадесет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАМАНАКА“, с площ за имота от 4461 /четири хиляди четиристотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 118016, при граници и съседи на имота по скица: 53326.118.31, 53326.118.15, 53326.118.9; 53326.118.8, 53326.118.7, 53326.118.6, 53326.118.5, 53326.118.17.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ