Новини

<< Всички новини

[13.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Георги Василев Боздев и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Любен Боздев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-302/13.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.58 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка едно точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДОБРИ ДОЛ“, с площ за имота от 4229 /четири хиляди двеста двадесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 001058, при граници и съседи на имота по скица: 53326.1.101, 53326.1.59, 53326.1.108, 53326.1.4;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.8.18 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка осем точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ХВОЙНИТЕ“, с площ за имота от 2355 /две хиляди триста петдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 008018, при граници и съседи на имота по скица: 53326.8.15, 53326.8.39, 53326.8.214; 53326.8.10, 53326.8.11, 53326.8.17;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.9.8 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВАСИЛКО“, с площ за имота от 1206 /хиляда двеста и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 009008, при граници и съседи на имота по скица: 53326.9.13, 53326.9.40, 53326.9.7; 53326.9.9, 53326.9.10, 53326.9.11;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.500.36 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин точка тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 1106 /хиляда сто и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 032002, при граници и съседи на имота по скица: 53326.500.37, 53326.500.17, 53326.500.47; 53326.500.22.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ